Hineni komt voort uit het Hebreeuws en staat voor de uitdrukking “Hier ben ik”

Ons logo met de naam Hineni komt voort uit het Hebreeuws en staat voor de uitdrukking “Hier ben ik”. Het begrip wordt beeldend omschreven in Genesis 22, waar Abraham gevraagd wordt zijn zoon te offeren. Abraham gebruikt daar het begrip Hineni als JHWH hem roept. Hij laat daarmee zijn  beschikbaarheid zien. De naam van onze stichting hebben wij gekozen omdat we beschikbaar willen zijn. Beschikbaar voor de mensen die hier komen logeren, maar ook voor de ouders die wij graag een beetje verlichting willen geven in de verzorging van hun kinderen. Ouders geven hun zorg tijdelijk over aan ons; begeleiders van stichting Hineni zijn op dat moment verantwoordelijk voor hun kind.

We willen zoveel als mogelijk de vragen van ouders honoreren wat betreft hoeveelheid zorg en beleid maar we gaan in de eerste plaats uit van de individuele vraag en behoefte van de cliënt.

Stichting Hineni hanteert Christelijke normen en waarden. Wij verwachten van onze gasten en hun ouders dat zij onze visie, die in onze dagelijkse gang van zaken ten uitvoer wordt gebracht,  respecteren en accepteren.  Concreet betekent dit dat er aan tafel gebeden en gelezen wordt. Op zondagen is het gebruikelijk  een kerkdienst te bezoeken.