Hieronder kunt u het reglement van de cliëntenraad lezen.

Doel
De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten.

Subdoelen
De cliëntenraad voert overleg met het manager en het bestuur.
De cliëntenraad geeft adviezen aan en behandelt klachten van ouders.
De cliëntenraad zoekt samen naar leer en verbeter punten
De cliëntenraad stelt zich voortdurend op de hoogte over de gang van zaken binnen de stichting.
De cliëntenraad bespreekt de kwaliteit van de zorg en geeft waar nodig adviezen op het gebied van voeding, hygiëne, gezondheid, recreatie en veiligheid

Samenstelling cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit ouders of wettelijke vertegenwoordigers van cliënten welke logeren binnen de stichting . Van beide locaties zijn er ouders vertegenwoordigd. Hiernaast is er een afvaardiging van het bestuur aanwezig en of de manager aanwezig. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers kunnen zich als kandidaat aanmelden. De zittingsduur van de leden is drie jaar en kan maximaal eenmalig worden verlengt, Het lidmaatschap kan eerder beëindigd worden door schriftelijke opzegging, of wanneer er geen gebruik meer wordt gemaakt van de zorg binnen de stichting. Binnen de cliënten raad is er een voorzitter aangesteld, die de vergaderingen leidt, daarnaast is er een secretaris die zorg draagt voor de notulen.

Bijeenkomsten cliëntenraad
De cliëntenraad vergadert tenminste vier maal per jaar en een maal per jaar met het bestuur. En daarnaast zo vaak als blijkt nodig te zijn.  Een vergadering wordt verschoven wanneer er minder dan de helft van de leden aanwezig is. De voorzitter leidt de vergadering, bij afwezigheid zoekt hij hiervoor een plaatsvervanger.

Besluitvorming
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.